Stichting Umutima Foundation

p/a Essenwede 23

2993 TD  Barendrecht

Fiscaal nummer: 850500424

 

Doelstellingen:

-        het verzorgen van projectmanagement gericht op projecten ten bate van weeskinderen in Zambia;
-        het voorbereiden en tot stand brengen van opvangvoorzieningen en het initiëren van voorzieningen voor voeding en scholing van weeskinderen;
-        het organiseren van het beheer, de exploitatie en de administratie van deze voorzieningen;
-        het opleiden en begeleiden van lokale mensen om genoemde voorzieningen (uiteindelijk) zelfstandig te kunnen beheren en exploiteren;
-        het aangaan van samenwerking met lokale partners om de doelstellingen te realiseren;
-        het werven en beheren van fondsen en middelen om de doelstellingen te realiseren;
-        het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 


Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De Umutima Foundation heeft onder andere tot doel projectmanagement gericht op projecten ten bate van weeskinderen in Zambia te verzorgen en opvangvoorzieningen en voorzieningen voor voeding en scholing voor weeskinderen te realiseren, te beheren en te exploiteren. Daarnaast streeft de stichting ernaar samenwerking met lokale partners aan te gaan en fondsen te werven om de doelstellingen te realiseren.

De stichting werft fondsen via diverse kanalen:
-        Donateurs
-        Giften vanuit kerkelijke instellingen
-        Giften vanuit maatschappelijke instellingen
-        Opbrengsten vanuit inzamelingsacties 


Vermogensbeheer: de stichting beheert haar vermogen door dit onder te brengen bij een Nederlandse bank, erkend door de DNB, en welke valt onder het deposito garantiestelsel.  Overschotten in de liquide middelen worden bij de bank op een spaarrekening geplaatst. Er wordt niet gewerkt met beleggingsfondsen. 

Besteding van het vermogen:

Het vermogen wordt besteed aan:
-        exploitatiekosten voor lokaal projectmanagement
-        exploitatiekosten voor lokale opvangvoorzieningen
-        financiering van lokale activa en voorzieningen voor voeding en scholing van weeskinderen 


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie de gepubliceerde nieuwsbrieven/berichten en het actuele weblog van Gerda.


Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door in hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 


Financiële verantwoording (klik op de link naar jaar):

Jaar 2011

Jaar 2012

Jaar 2013

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

Jaar 2021